STICHTING

STICHTING

de Meisjes met de Wijsjes

In februari 2017 is 'Stichting de Meisjes met de Wijsjes' opgericht ten behoeve van de niet-commerciële bedrijfstak. 

Op deze pagina vindt u een beknopt beleidsplan. Klik hier voor het complete beleidsplan.

 

Gegevens

Stichting de Meisjes met de Wijsjes

RSIN 857297946

Braillelaan 137

2037 XB Haarlem

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 

“De stichting heeft ten doel:

  1. het maken, verzorgen en laten verzorgen van culturele (podium)activiteiten;

  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

De stichting beoogt het algemeen belang te dienen door de kernwaarde ‘Verbinding’ centraal te stellen. De statutaire doelstelling heeft op zichzelf weer ten doel mensen in Nederland met elkaar te verbinden door middel van Nederlandstalige muziek en humor.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter - Bruun Kuijt

Secretaris - Barbara Kuipers

Penningmeester - Theo Poort

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur / de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits niet bovenmatig.

De stichting heeft geen personeel in dienst, maar zal voor projecten wel werken met zelfstandig ondernemers. Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Activiteitenverslag

De huidige activiteiten van Stichting de Meisjes met de Wijsjes beslaan het ontwikkelen van theatervoorstelling 'Tegeltjeswijsheid' en alle activiteiten die daarmee verband houden.

Verkorte staat van baten en lasten

Momenteel is er nog geen sprake van baten en lasten, omdat de stichting recentelijk is opgericht.

Verkort beleidsplan

In eerste instantie zal aan de doelstelling worden vormgegeven door het ontwikkelen van een theatervoorstelling.

De stichting heeft geen winstoogmerk, het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van het aanschrijven van fondsen voor subsidies en het aanbieden van sponsorpakketten aan bedrijven. Het beheer van de verkregen inkomsten wordt geadministreerd door de stichting zelf. De jaarrekening wordt opgemaakt door penningmeester Theo Poort.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2020 dMmdW | Foto's door Michael Habraken

Eigen WIJSJES IN JE MAIL?